Omdat ik veel vragen krijg per mail over ‘hoe ik toch die handige malletjes snij’ geef ik jullie in deze post een foto uitleg. Het snijden van de malletjes op mijn manier is een heel precies werkje, maar met gebruik van de juiste materialen is het niet moeilijk. En als je de malletjes eenmaal hebt is het aftekenen op de stof zo gebeurd!

I’m getting many questions by mail about ‘how I cut those handy templates’, so I’ll give you a photo explanation in this post. Cutting the templates my way is a very precise job, but when using the right materials it’s not hard to do. And when you’ve finished cutting the templates you can mark off the fabric very fast!


MATERIAAL LIJST
– paternoplaat (dun)
– snijmat, liefst licht van kleur
– geodriehoek
– inch lineaal of andere quiltlineaal die dik is
– chirurgenmesje (houder nr. 3, mesje nr. 11, te koop in een grafische artikelen winkel)
– watervaste stift, medium dikte
– watervaste stift, dunne dikte

MATERIAL LIST
– template plastic (thin)
– cutting mat, preferably light coloured
– geo triangel ruler
– inch ruler or another ‘thick’ quilting ruler
– surgeon knife (handle no. 3, knife/blade no. 11, buy it in a graphic material shop)
– permanent marker, medium
– permanent marker, fine


Leg de paternoplaat op het patroondeel, hier ga ik deel N snijden.

Put the template plastic on the drawing, I’m going to cut out N.


Teken met behulp van de medium watervaste stift en de geodriehoek de lijnen over op de paternoplaat.

Copy the lines of the drawing on the template plastic by using a medium permanent marker and a geo triangel ruler.


Teken halverwege elke binnenlijn twee markeerstreepjes, dit gedeelte wordt straks niet weggesneden.
Leg daarna de afgetekende paternoplaat op een lichtgekleurde snijmat (op een groene snijmat zie je de afgetekende lijnen niet goed). Heb je alleen een groene snijmat? Leg dan een wit velletje papier op de snijmat onder de afgetekende paternoplaat.

Draw at each inner line two marking lines, this is the part that’s not going to be cut away.
Put the copied template plastic on a light coloured cutting mat (on a green cutting mat you can’t see the copied lines very well). Do you only have a green cutting mat? Then put first a white piece of paper on the cutting mat, and put the copied template plastic on the paper.


Een chirurgenmes bestaat uit een houder/handvat en een mesje. Gebruik voor het snijden van paternoplaat een scherp, nieuw mesje, dat je in de houder kun klikken. Zet nooit teveel kracht/druk op het mesje tijdens het snijden, anders kan het mesblad afbreken. Probeer niet in één keer door de paternoplaat te snijden, maar snij twee of drie keer over dezelfde lijn.
Pas op, een chirurgenmesje is erg scherp, ben voorzichtig!

Snij met een chirurgenmesje langs een inch lineaal de lijnen uit de paternoplaat. Dit gaat als volgt: Begin met de binnenlijnen, snij eerst links van de afgetekende lijn, draai het werk en snij dan rechts van de afgetekende lijn, zo ontstaat een ‘gleufje’. Let op, snij niet door waar de twee markeerstreepjes staan afgetekend, dit gedeelte blijft ‘dicht’ en mag niet doorgesneden worden. Werk zo alle binnenlijnen af, en snij als laatste de buitenlijnen uit op de afgetekende lijn.

A surgeon knife has a handle part and a knife/blade part. Always use a fresh, sharp knife when you’re going to cut the template plastic, you can ‘click’ in the blade in the handle. Don’t push to hard while cutting, because the blade can break very easily. Don’t try to cut in one time through the template plastic, but cut two or three times on the same line.
Be careful, a surgeon knife is very sharp!

Cut the lines out of the template plastic, by cutting along an inch ruler. Start with cutting the inner lines, firts cut left from the line, turn your work and then cut right from the same line, this way you get a ‘groove’. Watch out, don’t cut through the marking lines, this part has to remain ‘closed’ an not cut out. Cut all the inner lines this way, and then cut the out lines, by cutting on the copied lines.


Snij nu dwars op alle markeerstreepjes – Cut on all marking lines


Zodat de uitgesneden ‘gleufjes’ loskomen – This way all ‘grooves’ come out


Nu is het malletje klaar! – Now the template is finished!


Aftekenen op de stof kan het beste met een watervaste dunne pen direct op de achterkant van de stof. Maar als je ‘op patroon’ wilt aftekenen (zoals hier dat het bloemetje precies in het midden moet zitten), teken dan eerst de buitenlijn op de goede kant van de stof…

Best you can copy the template with a fine line permanent marker on the back side of the fabric. But if you wish to copy ‘on pattern’ (like here, where I wish the flower to be exactly in the middle), then first draw the out line on the front side of the fabric…


…knip het patroondeel dan uit – …cut the part out


en teken dan op de achterkant van de stof de binnenlijnen.

and then copy the inner lines on the back side of the fabric.